Tapio Puolimatka

Yksisilmäinen ja syrjivä koronapolitiikka

Yksi korona-ajan lieveilmiöistä on se, että koronan hoitoon keskitytään niin yksisilmäisesti, että moni tärkeämpi asia unohtuu. Filosofi Giorgio Agambenin mukaan koronan torjunnassa rajoituksia toteutetaan niin yksipuolisen päättelyn pohjalta, että rajoitukset tuhoavat ihmissuhteita, kulttuurielämää, ihmisoikeuksia ja ihmisarvon perustaa ja jättävät jälkeensä kaventuneen ihmiselämän.

Tästä esimerkkinä on Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän päätös 24.1., jonka mukaan koronapassi otetaan käyttöön sisäliikuntatiloissa ja 16-18-vuotiaiden sisäliikunta- ja harrastusryhmissä. Koronan torjumisen varjolla koronapassia vailla olevia nuoria estetään osallistumasta harrastusryhmiin.

Kesken jääkiekko-, salibandy- ym. urheilulajien kautta asetettu rajoitus keskeyttää näiden nuorten harrastuksen ja eristää heidät tovereistaan. Tämä poikkeusolojen johtoryhmän asettama rajoitus on näiden nuorten hyvinvoinnin kannalta paljon tuhoisampi kuin se pieni vaara, minkä koronaviruksen aiheuttama tauti heille aiheuttaa.

Koronapassin käytöllä ei ole osoitettu olevan vaikutusta taudin leviämiseen

Koronapassi on otettu käyttöön huolimatta siitä, että koronapassin käyttöönotolla ei ole osoitettu olevan vaikutusta taudin leviämiseen. Omikronviruksen myötä rokotetut saavat tartuntoja ja levittävät tautia aivan yhtä paljon tai enemmän kuin rokottamattomat, kuten osoittavat tartuntatilastot myös Ruotsissa, Norjassa ja Britanniassa.

Professori David Paton raportoi, että Britanniassa kaksi kertaa rokotetuilla ilmenee testeissä suhteessa enemmän koronatartuntoja kuin rokottamattomilla. Hän pitää epätieteellisinä kaikkia sellaisia poliittisia ratkaisuja, joissa rokottamattomille asetetaan tässä tilanteessa enemmän rajoituksia kuin rokotetuille.

Monista rajoituksista, kuten rokotepasseista … on vaikea löytää minkäänlaista tukevaa näyttöä.

Useihin eri maihin kohdistunut tutkimus osoittaa, että tartuntojen lisääntyminen ei ole yhteydessä rokotustasoihin.

Niinpä koronapassin vaatiminen liikuntatiloissa ei täytä tartuntatautilain 58 § ehtoa:

Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Yksipuolisella viestinnällä luotua pelkoa käytetään rajoitusten perusteluna

Jyväskylän kaupungin ilmoituksen mukaan ”Koronapassin käyttöönotolla kaupunki haluaa lisätä liikuntatiloissa asioivien turvallisuuden tunnetta.” Tämä lausuma kiteyttää nykyisen koronapolitiikan järjenvastaisuuden, epäinhimillisyyden ja laittomuuden: ensin ihmiset pelotellaan hellittämättömällä pelkopropagandalla ja sitten tätä pelkoa käytetään perusteluna perusoikeuksia loukkaavan ja ihmisiä syrjivän koronapassijärjestelmän käyttöönottoon.

Useissa länsimaissa on käynyt ilmi, että hallitukset ovat tietoisesti lietsoneet väestöön pelkoa saadakseen ihmiset hyväksymään sulkutoimet. Tällaisia paljastuksia on tehty Saksassa, Britanniassa ja Itävallassa. Nyt tätä kahden vuoden propagandalla juurrutettua pelkoa käytetään perusteluna perusoikeuksia rikkoville toimille.

Agambenin mukaan koronapandemian aikana ihmiset ovat tulleet niin pelkojensa hallitsemiksi, että he unohtavat omat eettiset vakaumuksensa.

Voimme vapautua pelosta muistamalla, keitä me todella olemme. Silloin kukaan ei voi temppuilla tunteillamme.

Sairaanhoidon kantokyky

Kaupungin päätös tuntuu erityisen kummalliselta tilanteessa, jossa Jyväskylän tartuntataudeista vastaavan lääkärin Ilkka Käsmän viimeisimmän raportin mukaan omikronviruksen aiheuttaman taudin huippu on saavutettu Jyväskylässä: tartunnat laskevat nyt luonnostaan. ”Nuorten keskuudessa tartunnat eivät ole mitenkään merkittävästi nousseet”. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka kertoo, että sairaalahoidossa on enää yksittäisiä potilaita. Tehohoidossa ei koronan takia ole Sairaala Novassa yhtään potilasta.

Jyväskylän kaupungin päätös vaatia 16-18-vuotialta nuorilta rokotepassia ehtona sisätiloissa toteuttaviin liikuntaryhmiin ja harrastuksiin on kohtuuton tilanteessa, jossa sairaalahoidossa on enää yksittäisiä potilaita ja tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta. Päätös on kohtuuton erityisesti kun tiedetään ettei nykyinen koronarokote estä saamasta tartuntaa tai tartuttamasta. Tällä päätöksellä lisätään nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä ilman, että rajoituksella on merkitystä taudin leviämisen estämisessä tai sairaalakuormituksen keventämisessä.

Professori David Patonin mukaan länsimaiden valtaapitävät usein ajoittavat sulkutoimet tilanteeseen, jossa tautihuippu on jo ohitettu ja tauti on luonnostaan hiipumassa voidakseen sitten laskea taudin hiipumisen omaksi ansiokseen. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että käytännössä sulkutoimilla tuskin on todellista merkitystä viruksen luonnollisen aaltoliikkeen hallinnassa.

Perusteluna rokotekattavuuden lisääminen?

Yhtenä perusteluna koronapassin käyttöönotolle käytetään sitä, että koronapassijärjestelmä edistää rokotekattavuutta. Tämä peruste on eettisesti ongelmallinen.

Lääketieteen etiikan perusperiaatteisiin kuuluu, että hoitoa saa antaa vain, jos siihen on saatu vapaaehtoinen ja tietoon perustuva suostumus, kuten Suomen valtion hyväksymä Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, artikla 5 toteaa:

Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.

Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (PL 6 §)

On eettisesti ongelmallista käyttää koronapassia keinona kiristää ihmisiä rokotteiden ottamiseen, kuten David Paton toteaa:

Minusta on todellakin hämmästyttävää, että poliitikot myöntävät avoimesti tämän olevan heidän tarkoituksensa. Jo tämä paljastaa monien johtajiemme keskuudessa vallitsevan moraalisen tyhjiön.

Pfizerin toiminnanjohtaja Albert Bourla myöntää, että Pfizerin rokote on tehoton estämään omikrontartuntoja: kahdella annoksella ei ole merkitystä omikrontartuntojen estämisessä ja niiden kyky estää sairaalahoitoon joutumista on myös vähentynyt. Siksi Pfizer on kehittämässä uutta rokotetta, joka valmistuu maaliskuussa.

On lääketieteellisesti perusteetonta ja eettisesti tuomittavaa estää nuoria osallistumasta liikuntaryhmiin ja harrastustoimintaan siksi, ettei heillä ole kahta omikronviruksen torjunnassa lähes hyödytöntä rokoteannosta. Kyseessä on paitsi ihmisoikeusloukkaus myös lääketieteellisesti perustelematon toiminta, vaikka ajateltaisiin pelkkää koronataudin hoitoa. Nämä ongelmat korostuvat entisestään, kun otetaan huomioon nuorten terveys kokonaisvaltaisesti mukaan luettuna heidän mielenterveytensä.

Hyöty-haitta-analyyseihin on otettava mukaan myös mahdolliset rokotehaitat, koska tällaiset rajoitukset tosiasiassa painostavat nuoria rokotuksiin. Esimerkiksi sydänlihastulehdukset ilmenevät useimmiten juuri tämän ikäluokan nuorten miesten parissa. Esimerkiksi Israelin terveysviranomaisten mukaan sydänlihastulehduksen riski koronarokotuksesta on 16-18-vuotialle nuorille miehille 1/3000.

Erityisesti nuorille rokotuksen riskit, vaikka ne olisivat vähäisetkin, saattavat olla suuremmat kuin mahdolliset hyödyt. Otetaan esimerkiksi terve 20-vuotias mies. Kun otetaan huomioon koronataudin pienet riskit hänen ikäryhmässään, rokotuksesta saatava hyöty (julkinen tai yksityinen) on häviävän pieni. Sitä vastoin hänellä on pieni mutta ei-merkityksetön sydänongelmien riski, erityisesti toisen rokoteannoksen jälkeen.

On häpeällistä, että julkisella politiikalla painostetaan nuoria ottamaan rokotuksia, vaikka heidän oman arvionsa tai heidän vanhempiensa arvion mukaan rokotteen ottaminen ei ole heille tällä hetkellä sopiva vaihtoehto.

Sen lisäksi, että erilaisten rajoitusten avulla rokotuksiin kiristäminen on epäeettistä, sillä on todennäköisesti haitallisia pitkän aikavälin seurauksia kansanterveydelle, koska se lisää keskeisten väestöryhmien kokemaa rokotusepäröintiä ja epäluottamusta.

Rokotusvelvoitteet ja rokotuspassit voivat hyvinkin lisätä rokotusten määrää jossain määrin, mutta vaarana on, että ne saavat jotkut ihmiset ottamaan rokotuksen, vaikka se ei ole heidän etujensa mukaista, kun taas toiset haavoittuviin ryhmiin kuuluvat, joille rokotuksista voi olla suurta hyötyä, tulevat epäröiviksi.

Nuorten pahoinvoinnin lisääminen

On tunnettua, että nuorten mielenterveysongelmat ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Nämä eivät ole niinkään seurausta itse koronapandemiasta, koska itse koronaviruksen aiheuttama tauti on nuorilla lievä. Sen sijaan ne ovat seurausta koronapolitiikasta eli sulkutoimista, jotka estävät nuoria elämästä normaalia elämää. Siksi yhtään tarpeetonta rajoitusta ei ole mielekästä asettaa nuorten harrastustoiminnalle. Nuoren erottaminen harrastuksista ja kaveripiiristä on hyvin julma toimenpide eikä sitä tulisi tehdä ilman vahvaa lääketieteellistä perustetta. Lisäksi tällaisen perusteen pitäisi ottaa huomioon nuoren terveys kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään yhden taudin osalta.

David Paton toteaa:

Mahdollisista hyödyistä riippumatta on yksinkertaisesti väärin, että hallitus kriminalisoi ihmisen normaalin toiminnan kuukausiksi kerrallaan. Näin ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, eikä näin saisi tapahtua enää koskaan.

Koronapassi syrjii lapsia, vammaisia ja vähävaraisia

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn vertaisarvioidun oikeustieteellisen tutkimuksen mukaan koronapassi asettaa eriarvoiseen asemaan rokottautuneet ja terveet rokottamattomat. Pahimmin koronapassijärjestelmään sisältyvä eriarvoistaminen ja syrjintä kohdistuu lapsiin, vammaisiin ja vähävaraisiin.

Koronapassijärjestelmä syrjii lapsia, joiden vanhemmat eivät ole rokottautuneet, koska tällaisessa tilanteessa käynti esimerkiksi sisäleikkipuistossa tai uimahallissa voi estyä vanhemman puuttuvan rokotussuojan vuoksi. Koronapassijärjestelmä siis loukkaa esimerkiksi lapsen oikeutta kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

Koronapassijärjestelmä syrjii rokottamattomia vammaisia, koska tällöin rajoitetaan hänen mahdollisuuksiaan käyttää lakisääteisiä kuljetuspalveluja.

Koronapassijärjestelmä syrjii myös vähävaraisia, joilla koronapassijärjestelmä synnyttää käytännössä ylitsepääsemättömiä esteitä, koska heillä ei ole varaa maksullisiin koronatesteihin.

Koronapassijärjestelmää perusteltiin sillä, että näin voidaan avata yhteiskuntaa. Ongelmana tässä päättelyssä on se, että yhteiskunnan sulkeminen on jo itsessään osoittautunut virheelliseksi politiikaksi, joka on tuottanut enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tarkastelun lähtökohdaksi ei tulisi ottaa poliittisin päätöksin luotua epänormaalia tilannetta, vaan demokraattisen yhteiskunnan normaalitilanne, jossa rajoituksia ei ole. Muussa tapauksessa valtaapitävillä on rajaton mahdollisuus viedä yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan.

Mikäli lähtökohdaksi otetaan poliittisin päätöksin luotu epänormaali tilanne, hyväksyttäisiin ajatus, jonka mukaan päättäjät voivat ensin rajoittaa perusoikeuksia ja tämän jälkeen säätää uusia rajoituksia vertaamalla niitä aikaisemmin säädettyjen rajoitusten avulla luotuun epänormaaliin tilaan. Koronapandemian verukkeella useat länsimaat pitävät yllä pysyvää laittomuustilaa, joka ei lakkaa ilman kansalaisten aktiivista vastarintaa.

Lähteet

Giorgio Agamben, Biosafety – Quodlibet

https://www.edilex.fi/artikkelit/25547

Koronaepidemian huippu saattaa olla jo käsillä Jyväskylässä, sanoo vastuulääkäri Käsmä – ”Meillä eivät ole tartunnat nousseet enää niin hurjasti” | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on alkanut laskea Keski-Suomessa – tehohoidossa ei ole enää ketään | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja kotieristystä – Tiedote – THL

THL: Rokotepassia ei voi perustella tartuntojen estämisellä – MTVuutiset.fi

Douglas Farrow: Valtaapitävien ylläpitämä laittomuustila, osa I: Demokratian murentaminen. • Tapio Puolimatka

Professori David Paton: Sulkutoimet aiheuttavat merkittävää vahinkoa ja ovat tehottomia taudin torjunnassa • Tapio Puolimatka

Pelon politiikka luo mukautuvia kansalaisia • Tapio Puolimatka

Pfizer CEO says two Covid vaccine doses aren’t ’enough for omicron’ (cnbc.com)

Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States | SpringerLink .

The potential impact of vaccine passports on inclination to accept COVID-19 vaccinations in the United Kingdom: Evidence from a large cross-sectional survey and modeling study – ScienceDirect

Kommentit (7 kpl)

 • Mari

  Arvostan, että Tapio Puolimatka on monilla kirjoituksillaan ja ulostuloillaan tuonut vallitsevaan yksipuoliseen narratiiviin järjen äänen, puolustanut ihmisten perusoikeuksia. Historia tulee muistamaan tällaiset itsenäiset rohkeat ajattelijat, jotka ovat vapauden puolella. Ja järjen ääni tulee voittamaan.

 • Matti Paananen

  Onko kirjoittajalla ongelman laajuuden hahmotusongelma? Miten Puolimatka olisi hoitanut tilanteen 3/20 lähtien? Kiistatta rokotukset ovat vähentäneet rokotettujen sairastumista vakaavaan tautiin ja pelastaneet ihmishenkiä. Ylipäätään niiden avulla on perusteltua odottaa taudin saamista hallintaan. Välivaiheessa viranomaiset ovat käyttäneet erilaisia epidemian klassisia rajoituskeinoja, perustellusti. Kaikilta odotetaan kärsivällisyyttä ja malttia, ja vastuullisuutta suojaustoimien suhteen, mm. hengityssuojainten käyttöä toistaiseksi, sekä kattavaa rokottautumista. Kenenkään ei kannata sairastaa koronaa, edes ” lievänä”.

 • Hippokrates

  Olisi mukava, että kirjoittaja, joka väittää ”kiistatta rokotukset ovat vähentäneet…” väitteen laittaisi jotain faktaviitteitä heittonsa tuoksi. On helppo heittää mielipiteitä, mutta kun näille lähtee etsimään tosiasiallista fataa, voikin löytää todella yllättäviä tietoja ja ajatukset muuttua täysin. Näin kävi minulle. Mahtavaa Tapio, että puolustat vapautta.

 • Derick

  Ihan laatusapuskaa oon aina syöttänyt, eli eläinkaupan valikoimia. Tai crypto siis zooplussasta olen alusta asti ruuat tilannut. Veikkaan siis, että penturuoka on se mikä pierettää.
  Ja en nyt miksikään ongelmaksi tätä vielä sanoisi, lähinnä vaan huvittaa kun ehdin jo iloita täysin kissanpieruttomasta kodista…

 • Tuomas Akolahti

  Koronarokotteen valmistaja on irtisanoutunut tuotevastuusta – miten se yleensä on mahdollista 1? -Lääkevalvontaviranomaisten leväperäisyydellä ja taustalla on myös korruptiota. Kun näitä asioita alkoi tulla julki ja vakavia rokotehaittoja niin asialla olivat oikeat rehelliset tutkijat ja Tapion kaltaiset tutkimustulosten referoijat. Oli helpompi tehdä oma päätös jättää rokko ottamatta. Päivääkään en ole katunut.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*