Tapio Puolimatka

Translain uudistusesitys loukkaa naisten oikeuksia

Hallitus esittää eduskunnalle ”itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa” lakia sukupuolen vahvistamisesta:

Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän 1) esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen; 2) on täysi-ikäinen; ja 3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Näiden selvitysten luotettavuutta tai edes vilpittömyyttä ei voida millään tavalla tarkistaa tai todentaa. Oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen perustana olevan ”selvityksen sisällölle ei voida asettaa tarkempia vaatimuksia” (Lakiesityksen perustelut s. 89) siitä yksinkertaisesta syystä, että itse sukupuoli-identiteetin käsitteelle ei pystytä antamaan täsmällistä määritelmää. Käytännössä kaikki selvitykset joudutaan hyväksymään, jos ne täyttävät joitakin yksinkertaisia ehtoja kuten kirjallinen hakemus, täysi-ikäisyys ja kytkös Suomeen: ”Selvityksestä tulisi kuitenkin ilmetä, että henkilö kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen ja että kyse on hakijan näkemyksen mukaan pysyväisluonteisesta kokemuksesta.” (89)

Vaikka tätä lakiesitystä markkinoidaan ”itsemääräämisoikeutta kunnioittavana”, se heikentää naisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Lakiesitys palvelee miesten etuoikeuksia antaessaan biologiselle miehelle oikeuden tunkeutua naisten tiloihin identifioitumalla naiseksi. Poistaessaan biologisen naisen kategorian lainsäädännöstä se tekee vaikeaksi puolustaa naisten oikeuksia. Tehdessään oikeudellisen sukupuolen riippuvaiseksi subjektiivisesta kokemuksesta, se mahdollistaa seksuaalirikollisille mahdollisuuden etsiä itselleen uhreja naisten tiloista vain ilmoittamalla olevansa naisia.

Sukupuoli yhteiskuntajärjestyksen perustana

Sukupuoli on keskeinen yhteiskuntapoliittinen käsite, mutta mielikuvat tai tunteet eivät ole oikeutettu peruste ihmisoikeuksille, kuten Rhode Islandin sukupuoli- ja naistutkimuksen professori Donna M. Hughes (2021) toteaa:

Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkuuteen, kansalaisoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Mutta oikeudet perustuvat lakeihin, totuuteen ja tieteelliseen todellisuuteen – – ei mielikuviin ja tunteisiin.

Hughes kritisoi pyrkimystä antaa yksilölle oikeus määrätä juridinen sukupuolensa omien tunteidensa ja kokemustensa perusteella, koska kansalaiset tällöin pakotetaan elämään mielikuvitusmaailmassa.

Biologisen naisen kategoria katoaa lainsäädännöstä

Oikeudellisen sukupuolikäsityksen muutos biologisesta sukupuolesta määrittelemättömään subjektiiviseen kokemukseen perustuvaksi sukupuolikäsitykseksi muuttaa olennaisesti koko yhteiskuntajärjestystä. Koetun sukupuolen (gender) käsitteestä  tulee näin ”organisoiva periaate modernien yhteiskuntien koko yhteiskuntajärjestykselle ja kaikille yhteiskunnallisille instituutioille, ei pelkästään perheelle, vaan myös talouselämälle, politiikalle, uskonnolle, armeijalle, kasvatukselle ja lääketieteelle” (Lorber 2006: 448).

Oikeus vaihtaa sukupuolensa kirjallisella selvityksellä ei koskettaisi vain transsukupuolisia ihmisiä, sillä lain toteutuessa kuka vain voisi vaihtaa virallisen sukupuolimerkintänsä oman selvityksensä pohjalta. Jos kuka vain vapaasti voisi laatimansa selvityksen perusteella saada oikeudellisen sukupuolensa muutetuksi, sukupuolimerkintä väestötietojärjestelmässä vaihtuisi vähitellen rekisteriksi sukupuoli-identiteeteistä. Rekisteri kuvaisi ihmisten subjektiivista kokemusta itsestään.

Valtion kannalta on kuitenkin tärkeää pitää kirjaa nimenomaan todennettavissa olevasta, biologisesta sukupuolesta, koska se vaikuttaa konkreettisesti valtion toimialaan kuuluviin asioihin kuten terveydenhuoltoon, sairastavuuteen, rikollisuuteen, työelämään jne. Sen sijaan kansalaisten sukupuolikokemus on heidän yksityisasiansa, joka ei kuulu valtion säädeltäviin tai kontrolloitaviin asioihin.

Biologinen sukupuoli muodostaa perustan esimerkiksi tasa-arvolaille, jonka yhtenä tarkoituksena on edistää naisten asemaa. Uuden lain myötä kuka tahansa biologinen mies voi muuttaa oikeudellisen sukupuolensa naiseksi. Sen myötä hän asettuu naiskiintiöihin, voi esiintyä naisten edustajana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja voi osallistua naisurheiluun. Hän saa myös pääsyn biologisten naisten kehollisen yksityisyyden suojaksi asetetuille alueille kuten pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin. Jos oikeudellisen sukupuolen käsite muutetaan tarkoittamaan väestöryhmän sijaan identiteettiä, miten biologisten naisten oikeuksia voidaan lainsäädännössä edistää?

Naisten kehollinen yksityisyys ja turvallisuus vaarantuu

Koska laki poistaisi oikeuskäytöstä naisen käsitteen sen biologisessa merkityksessä, tulee mahdottomaksi ylläpitää naisille erotettuja, turvattuja alueita, joihin ainoastaan biologisilla naisilla olisi pääsy. Sukupuolen vahvistamista koskeva laki määrittelee naiseuden sisäiseksi kokemukseksi, joka perustuu kunkin yksilön subjektiiviseen tuntemukseen. Niinpä yksilö, jolla on miehen keho ja joka väittää kokevansa itsensä naiseksi, voi julkisessa keskustelussa esiintyä naisten edustajana ja päästä kaikkiin naisille erotettuihin tiloihin, pelkästään naisille tarkoitettuihin kokoontumisiin, konferensseihin, yhteisöihin, turvakoteihin ja pukuhuoneisiin.

Vankilassa ”oikeudellinen sukupuoli on lähtökohtaisesti osastosijoittelun perustana” ja henkilöä ”tulee kohdella oikeudellisen sukupuolen mukaisesti erilaisia henkilöön kohdistuvia tarkastuksia toteuttaessa” (Lakiesityksen perustelut s. 53). Oletettavasti samaa periaatetta sovelletaan myös yleisemmin yhteiskunnassa.

Biologiset naiset, jotka ovat tulleet miesten pahoinpitelemiksi tai raiskaamiksi, eivät voi enää turvautua erityisesti heille varattuihin paikkoihin ja kokea olevansa turvassa biologisilta miehiltä. Tytöt ja naiset joutuvat biologisten miesten seksuaalisen ahdistelun kohteeksi naisten vankiloissa ja jopa koulun tyttöjen suihkutiloissa. Kun käsitteet “nainen” ja “tyttö” irrotetaan biologisista tosiasioista ja tehdään kokonaan riippuvaisiksi subjektiivisesta itsemäärittelystä, on yhä vaikeampaa ottaa yhteiskunnallisissa järjestelyissä huomioon naisten ja miesten välisiä biologisia eroja ja ylläpitää käytäntöjä, joiden avulla naiset voivat suojella itseään.

Uutta lakia puolustetaan itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden nimissä. ”Yleisesti esityksen arvioidaan parantavan oikeutta syrjimättömyyteen, kun henkilön oikeudellinen sukupuoli saatetaan vastaamaan hänen sukupuoli-identiteettiään ja ulkoista olemustaan.” (66) Todellisuudessa laki ei saata oikeudellista sukupuolta vastaamaan henkilön ulkoista olemusta, koska kuka tahansa mies voi vaihtaa oikeudellisen sukupuolensa naiseksi tekemättä mitään muutoksia ulkoisessa olemuksessaan. Laki ei myöskään saata oikeudellista sukupuolta vastaamaan henkilön sukupuoli-identiteettiä, koska oikeudellinen sukupuoli määräytyy henkilön oman selvityksen pohjalta, jonka vilpittömyyttä ja totuudenmukaisuutta ei viranomaisilla ole mitään tapaa tarkistaa.

Naisiin kohdistetaan uusia syrjinnän muotoja

Uusi laki loukkaa sekä yhdenvertaisuutta että itsemääräämisoikeutta. Periaate, jonka mukaan ihmisiä on kohdeltava kaikissa tilanteissa sen sukupuolen edustajina, johon he kertovat kuuluvansa, ei ole ihmisoikeus, vaan syrjivä periaate, jonka seurauksena

”kaikki muut menettävät oikeutensa yhdelle sukupuolelle omistettuihin tiloihin, palveluihin ja toimintoihin”,

kuten The Economist -lehden toimittaja ja tietokirjailija Helen Joyce huomauttaa (Joyce 224).

Lain perusteluissa vedotaan Yogyakartan periaatteisiin, joiden laatijoihin kuuluva ihmisoikeuslainsäädännön professori Robert Wintemute myöntää, että niitä luotaessa ei otettu huomioon naisten oikeuksia eikä ongelmia, joita syntyy, kun biologiset miehet vaativat pääsyä naisten tiloihin. Wintemute olisi nyt taipuvainen muuttamaan joitakin osia Yogyakartan periaatteista, koska hän tiedostaa, ettei hän “ottanut huomioon”, että transnaiset, joilla on edelleen miespuoliset sukupuolielimet, pyrkivät naisille tarkoitettuihin tiloihin, ja sanoo:

“Keskeinen tekijä mielipiteeni muuttumisessa on ollut naisten kuunteleminen.” (The trans rights that trump all | Julie Bindel and Melanie Newman | The Critic Magazine)

Salliessaan sukupuolen rekisteröinnin yksilön toiveiden mukaan laki luo uusia syrjinnän muotoja biologisia tyttöjä ja naisia kohtaan, joilta riistetään oikeus keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Kun biologinen sukupuoli korvataan subjektiivisiin tunteisiin perustuvalla sukupuoli-identiteetillä tytöt ja naiset poistetaan omana, pojista ja miehistä erillisenä ryhmänään. Tällä tavoin ohitetaan tyttöjen ja naisten oikeudet tiloihin ja erityisjärjestelyihin heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.

Sukupuolikäsityksen muuttuessa myös yhteiskunnan käytännöt ennen pitkää muuttuvat niin, että naisille tarkoitettuihin tiloihin pääsee jokainen biologinen mies, joka määrittelee itsensä naiseksi. Tämä vaarantaa naisten turvallisuuden, koska miehet ovat sata kertaa todennäköisemmin seksuaalirikoksen tekijöitä kuin naiset ja heidän uhreinaan ovat useimmiten naiset (Joyce 2022: 156). Tällainen järjestely vahingoittaa suhteettomasti naisia, ja on siksi lainvastaista syrjintää.

Muiden maiden kokemuksia lain vilpillisestä käytöstä

Muiden maiden kokemukset osoittavat, että virallisen sukupuolikäsityksen muuttaminen subjektiiviseen kokemukseen perustuvaksi heikentää naisten turvallisuutta. Kaikki lain edellyttämät ”selvitykset” sukupuolikokemuksesta eivät ole vilpittömiä. Vai miten on tulkittava se, että Englannin vankiloissa vuoden 2017 lopulla tiedossa olleista 125 transsukupuolisesta vangista kuusikymmentä oli seksuaalirikoksiin syyllistyneitä transnaisia (naisiksi identifioituvia biologisia miehiä)? Tämä on prosentuaalisesti paljon suurempi osuus kuin miesvankien keskuudessa yleensä, joista seksuaalirikollisia oli yhdeksäntoista prosenttia. (Joyce 2022: 156)

Britannian vankilanjohtajien yhdistyksen (Prison Governers Association) puheenjohtaja Andrea Albutt sanoi kesäkuussa 2018:

Olen nähnyt, että naiset tuntevat transsukupuolisten vankien läsnäolon hyvin uhkaavaksi. Naisvangit ovat hyvin haavoittuvia. (Governors fight putting trans inmates in women’s jails | News | The Times)

Vankiloiden uudistamista ajavan Howard League -järjestön Frances Crook on sanonut olevansa huolissaan siitä, että

jotkut miehet, jotka ovat syyllistyneet äärimmäiseen väkivaltaan ja naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan, ovat löytäneet uuden tavan harjoittaa aggressiota naisia kohtaan. (Trans women convicted as men may attack vulnerable inmates | Daily Mail Online)

Britannian psykologiyhdistys (The British Psychological Society) on todennut:

Oikeuspsykologit, jotka työskentelevät oikeuspsykologisten potilaiden kanssa, ovat tietoisia useista tapauksista, joissa seksuaalirikoksista tuomitut miehet ovat valheellisesti väittäneet olevansa transsukupuolisia naisia useista eri syistä (Written evidence – The British Psychological Society (parliament.uk).

Tohtori James Barrett brittiläisestä sukupuoli-identiteettiasiantuntijoiden yhdistyksestä (British Association of Gender Identity Specialists) on sanonut seuraavaa:

On melko naiivisti esitetty, että kukaan ei pyrkisi teeskentelemään transseksuaalisuutta vankilassa, jos näin ei todellisuudessa olisi. Niille meistä, jotka itse asiassa haastattelevat vankeja, on itse asiassa tullut esille hyvin monia syitä, miksi ihmiset saattaisivat teeskennellä transsukupuolisuutta. (Written evidence – British Association Of Gender Identity Specialists (parliament.uk)

Richard Garside Centre for Crime and Justice Studies -keskuksesta on kirjoittanut artikkelin, jossa hän sanoo:

Olen huolissani nykyisestä lähestymistavasta, koska se näyttää suosivan tiettyjen, pääasiassa miesvankien subjektiivisia tunteita niiden vankien, pääasiassa naisten, tarpeiden kustannuksella, jotka joutuvat elämään heille määrättyjen päätösten kanssa. (Transgender prisoners | Centre for Crime and Justice Studies)

Britanniassa ja muissa maissa, joissa juridinen sukupuoli määräytyy subjektiivisen sukupuoli-identiteetin pohjalta, on jo esiintynyt tapauksia, joissa naiseksi identifioitunut biologinen mies on tehnyt seksuaalista väkivaltaa naisvangeille, sen jälkeen, kun hänet on siirretty naisvankilaan. (Karen White: Transgender prisoner jailed for life for sexually assaulting female inmates and raping two other women | The Independent | The Independent)

Naisvankien joukossa ovat yliedustettuina ihmiset, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Suomalaisista naisvangeista 25 % on kokenut lapsuudessaan fyysistä väkivaltaa ja 32 % on ollut alle 16-vuotiaana seksuaalikontaktissa aikuisen kanssa (Joukamaa ym. 2010). Naisvangeista 70 % on joutunut kumppanin fyysisesti pahoinpitelemäksi (Tammi-Moilanen 2022). Naisvangeilla on miehiä yleisemmin paniikkihäiriötä, pelko-oireisia häiriöitä ja traumaperäistä stressihäiriötä ja yleistynyttä ahdistuneisuutta (Joukamaa ym. 2010: 51). Väkivaltaa kokeneet naisvangit kokevat traumatisoivaksi tilanteen, jossa heidän keskuuteensa sijoitetaan väkivaltarikoksista tuomittuja biologisia miehiä. Tilannetta ei korjaa se, että kyseiset miehet identifioituvat naisiksi, koska tällainen identifioituminen voi olla vilpillinen.

Kun oikeudellinen sukupuoli määrittyy henkilön oman selvityksen pohjalta. naisten on vaikea tai mahdotonta puolustaa oikeuttaan kehollista yksityisyyttään ja turvallisuuttaan suojeleviin yhdelle biologiselle sukupuolelle omistettuihin tiloihin. Julkista puhetta aletaan kontrolloida niin, ettei ole enää luvallista kyseenalaistaa sukupuoli-identiteettiin perustuvaa määritelmää naisesta, koska sen voidaan tulkita syrjivän transnaisia.

Posie Parker asetti Liverpoolissa julkisille paikoille julisteita, joiden ainoana tekstinä oli The Oxford Dictionaryn sanakirjamääritelmä naisesta: ”nainen: substantiivi, aikuinen naispuolinen ihminen”. Tämä yksinkertainen informaatio koettiin niin loukkaavaksi, että julisteet poistettiin vedoten niiden oletettuun ”transfobisuuteen”. Parkeria vastaan agitoinut Adrian Harrop perusteli, että ainoa oikea ja hyväksyttävä määritelmä on, että nainen ”on jokainen, joka identifioituu naiseksi”. (Brunskell-Evans 2020: 36-37)

Norjaa pidetään usein ihanne-esimerkkinä maasta, jossa tällainen lakimuutos on tehty ilman kielteisiä seurauksia. Todellisuudessa naisia on Norjassa asetettu syytteeseen tai poliisitutkinnan kohteeksi sen takia, että he ovat protestoineet biologisten miesten tunkeutumista naisille omistettuihin tiloihin (Norway: A woman is accused of harassment for questioning a man who uses the women’s changing room at a fitness centre. This is the translation of the case review. (womenwhosayno.blogspot.com) tai kirjoittaneet Twitterissä, ettei biologinen mies voi olla lesbo tai äiti (Norwegian Public Prosecution Service investigates “hate inciting” tweets about gender (cne.news)).

Kanadalainen sairaanhoitaja Amy Eileen Hamm on kahden vuoden ajan ollut Brittiläisen Kolumbian sairaanhoitajakollegion tutkinnan kohteena, koska hän on julkisesti esittänyt väitteen, että mies ei voi muuttua naiseksi. https://quillette.com/2022/04/08/im-being-investigated-by-the-british-columbia-college-of-nurses-because-i-believe-biological-sex-is-real/ Syksyllä 2022 hänelle pidettiin seitsemän päivää kestänyt kurinpidollinen kuuleminen, jossa pyrittiin mm. todistamaan hänen olevan transfobinen ja kykenemätön toimimaan sairaanhoitajana, koska hän on tukenut Harry Potter -kirjasarjan kirjoittajan J. K. Rowlingin oikeutta puolustaa biologista sukupuolikäsitystä. EXCLUSIVE: BC nurse’s support for ‘transphobic’ JK Rowling cited by ‘expert’ as reason to fire her at disciplinary hearing | The Post Millennial | thepostmillennial.com Sairaanhoitajaa siis uhkaa työpaikan menettäminen, koska hän pitää kiinni biologisesta sukupuolierosta.

Lakiesitys ajaa miesten etuoikeuksia

Sikäli kuin lainsäädännössä ja yhteiskunnan toimintaohjelmissa pitäydytään tieteelliseen määritelmään sukupuolesta, suojellaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Näin pystytään turvaamaan erityisesti tyttöjen ja naisten oikeudet. On mahdotonta suojella tyttöjen ja naisten oikeutta keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen, jos lainsäädäntö määrittelee naiseksi jokaisen, joka väittää kokevansa itsensä naiseksi, sen sijaan että naisiksi määriteltäisiin vain ne, jotka ovat naisia objektiivisten biologisten tosiasioiden perusteella.

Jos lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa toimintaohjelmissa virheellisesti pidetään sukupuoli-identiteettiä sukupuolen vastineena, miespuolinen henkilö voi milloin tahansa vaatia itselleen naisille kuuluvia oikeuksia, suojaa ja pääsylupia. Tämä riistää automaattisesti tytöiltä ja naisilta heidän oikeutensa sukupuoliperustaiseen yksityisyyteen ja suojaan. Tällainen lainsäädäntö ulottaa miesten etuoikeudet monille sellaisille alueille, jotka oli aikaisemmin varattu pelkästään naisille. Lakialoite saattaa toteutuessaan olla signaali eri lajiliitoille siitä, että on eettisesti hyväksyttävää päästää biologiset miehet naistensarjoihin. Naisiksi identifioituvat biologiset miehet pääsevät kilpailemaan naisten sarjoissa ja voittamaan naisten urheilun palkintoja. Onko oikeudenmukaista antaa naisille varattuja urheilupalkintoja miehille, jotka luontaisesti ovat kookkaampia, vahvempia ja nopeampia?

Hallituksen esitys translain uudistamiseksi ei auta köyhiä ja vaikeassa asemassa olevia transihmisiä. Sen sijaan se loukkaa naisten oikeuksia poistaessaan biologiset naiset oikeudellisena kategoriana ja palvelee miesten etuoikeuksia varmistamalla, että miehet saavat pääsyn naisille tarkoitettuihin tiloihin ja voivat halutessaan esiintyä naisten edustajina.

Nämä eivät ole köyhien ja huonossa terveydentilassa olevien ihmisten tarpeita. Nämä ovat rikkaiden, vaikutusvaltaisten miesten tarpeita, jotka haluavat tulla luokitelluiksi naisten joukkoon – – naisten yksityisyyden menetys, naisurheilun tuhoaminen ja kielen turmeltuminen ovat vain näiden tavoitteiden oheisvahinkoja. (Joyce 2022: 229)

Pieni poliittinen ja rahaeliitti on menestyksekkäästi tehnyt työtä valjastaakseen poliittisen prosessin palvelemaan eliitin etua tavallisten ihmisten kustannuksella. Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamiseksi palvelee tätä rahaeliitin projektia.

Hallituksen esittämä laki sukupuolen vahvistamisesta on kiistanalainen jopa laajemman sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavan liikkeen sisällä. Monet miehestä naiseksi -transihmiset siirtyvät naisen rooliin vasta myöhään elämässään, jolloin he ovat jo sisäistäneet miehen näkökulman. Heistä ei todellisuudessa tule naisia, vaikka he käyttäisivät hormoneja ja läpikävisivät kosmeettisia leikkauksia. Silti heille avataan lain myötä mahdollisuus esiintyä naisten edustajina ja asettua naiskiintiöihin.  Lakiesityksen mukaan ”vahvistettua sukupuolta olisi pidettävä henkilön sukupuolena lähtökohtaisesti myös esimerkiksi sovellettaessa tasa-arvolain kiintiösäännöstä” (99).

Kirjallisuus

Anderson, Ryan T. (2018) When Harry Became Sally. Encounter Books.

Brunskell-Evans H ja Moore M. (2018): Transgender Children and Young People. Born in Your Own Body. Cambridge Scholar Publishing.

Brunskell-Evans, Heather (2020) Transgender Body Politics. Spinifex Press.

Hughes, Donna M. (2021) “Fantasy World on the Political Right and Left: QAnon and Trans-Sex Beliefs.”  https://4w.pub/fantasy-worlds-on-the-political-right-and-left-qanon-and-trans-sex-beliefs-2/

Joukamaa, Matti ja työryhmä (2010) Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2010.
https://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-risenjulkaisusarja/6AqMACEr8/RISE_1_2010_Rikosseuraamusasiakkaiden_terveys_tyokyky_ja_hoidontarve.pdf

Joyce, Helen (2022) Trans: When Ideology Meets Reality. One World.

Lorber, Judith (2006) ”Shifting Paradigms and Challenging Categories”, Social Problems 53 (4): 448–453.

Minkowitz, Tina (2016) Female Autonomy vs Gender Identity: A critical analysis of gender identity in CEDAW jurisprudence and the Yogyakarta Principles. Master’s Thesis. University of Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/54626

Pearcey, Nancy (2018) Love Thy Body: Answering Hard Questions about Life and Sexuality. Baker Books.

Puolimatka, Tapio (2019) Sukupuoli muutoksessa. Päivä.

Reilly-Cooper Rebecca (2016): “Examining the Doctrine of Gender Identity.” YouTube 20. maaliskuuta 2016. https://www.youtube.com/watch?v=QPVNxYkawao.

Steinhoff, Uwe Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Etikettenschwindel (nzz.ch)

Stock, Kathleen (2022) Material Girls: Why Reality Matters for Feminism. Fleet.

Tammi-Moilanen Kaisa. Naisvankiselvitys. Selvitys naisvankien olosuhteista, toiminnoista ja turvallisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2020.
https://www.rikosseuraamus.fi/material/collections/20201019102643/7LDL7zoyH/Naisvankiselvitys_-_Selvitys_naisvankien_olosuhteista%2C_toiminnoista_web.pdf

 

Kommentit (1 kpl)

  • Tuula Puusaari

    Eikö kansanedustajia ole velvoitettu lukemaan tuota artikkelia ja perehtymän saatavilla olevaan tieteelliseen lähdekirjallisuuteen? On pöyristyttävää, että biologisen naisen kategoria katoaa lainsäädännöstä. Säädettävää translakia vastustavissa perusteluissa olen kuullut vain, että laki toteutuessaan vaarantaa naisten turvallisuutta.Pöyristyttävää, että laki lakkauttaa kokonaan biologisen naisen kategorian.Miten kukaan naispuolinen kansanedustaja voi hyväksyä tuon lain? Miksi sillä on niin kiire, että se pitää vain nuijia kasaan? Miten pää i isteri voi ruveta moittimaan heti julkisesti toista hallituspuoluetta lipeämisestä lain hyväksyvästä päätöksestä valiokunnassa, kun puolueen edustaja, puhemies Matti Vanhanen sanoi joku päivä sitten, että heidän puolueessaan on omantunnonvapaus tällaisissa lainsäädäntökysymksissä. Onhan Suomessa uskonnonvapaus ja oikeus toimia omantuntonsa mukaisesti lakien rajoissa.Miksi maassamme mennään näin huppu silmillä tuollaista lakia säätämän.Tuon lain käytänteet ovat jo näyttäneet sudenkuoppansa muissa maissa, missä se on ollut jo voimassa.Emme ole turvassa, jos lainsäädäntö Suomessa on noin hataralla pohjalla näin perustavanlaatuisessa asiassa kuin sukupuoli.Eihän sukupuoli ole vain hetken tunneasia!Vähemmissäkin kuin ihmisen perusihmisyyttä määrttävissä asiissa on lakia säädettäessä noustu vastustamaan lainsäätäjien mielivaltaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*