Tapio Puolimatka

Uusi tasa-arvoajattelu murentaa oikeusjärjestelmän perustaa

Tasa-arvosta puhuttaessa vedotaan nykyään moniperustaiseen näkökulmaan (intersektionaalisuuteen), jota pidetään edellytyksenä syrjinnän ja sorron eri muotojen tiedostamiselle ja tasa-arvon edistämiselle. Esimerkiksi Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelma korostaa ”intersektionaalisuutta”, jonka avulla voidaan ”tarkastella yhteiskunnassa vallitsevia päällekkäisiä ja läpileikkaavia syrjiviä mekanismeja” (s. 3).

Ydinperhenormien rikkomisesta uhripisteitä

Intersektionaalisuus luokittelee ihmisiä päällekkäisten ja läpileikkaavien uhriasemien mukaan. Ihminen asemoidaan esimerkiksi syntymässä saatujen ominaisuuksiensa kuten biologisen sukupuolen, ihonvärin, vammaisuuden ja etnisen alkuperän perusteella. Esimerkiksi vammainen tumma maahanmuuttajanainen on uhri naisena, vammaisena, ihonväriltään tummana, maahanmuuttajana ja kielivähemmistöön kuuluvana.

Mitä enemmän ihminen saa uhripisteitä näiden ominaisuuksiensa perusteella, sitä suurempi on hänen arvovaltansa puhua oikeudenmukaisuuteen ja sortoon liittyvistä asioista ja sitä enemmän hänelle tarjotaan erityisetuja ja erityissuojelua. Mitä vähemmän uhripisteitä henkilöllä on, sitä selkeämmin hän sijoittuu sortajien joukkoon, sitä vähemmän painoarvoa hänen näkemyksilleen annetaan ja sitä perustellumpaa on rajoittaa hänen oikeuksiaan.

Mutta asema sortohierarkiassa ei määräydy pelkästään ihmisten synnynnäisten ominaisuuksien perusteella. Ihminen voi saada lisää uhripisteitä elämäntapavalinnoillaan. Hän voi nostaa ”uhriasemaansa” omaksumalla elämäntavan, joka loukkaa ydinperhearvoja. Intersektionaalisessa luokittelussa sorrettujen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kategoriaan ja uhripisteiden saajiksi pääsevät ne vähemmistöryhmät, joiden elämäntapa rikkoo ydinperheen perustana olevia avioliittonormeja. Kysymys ei siis ole pelkästä vähemmistöasemasta, vaan tietylle elämäntavalle annetusta erityisarvosta. Ydinperhearvojen rikkojille tarjotaan erityissuojelua ja erityisetuja.

Syntymättömiin lapsiin kohdistuva väkivalta

Vaikka moniperustainen ajattelu väittää puolustavansa sorrettuja ryhmiä, käytännössä sitä ei käytetä sorron ja syrjinnän pahimpien muotojen paljastamiseen vaan niiden peittämiseen ja puolustamiseen. Moniperustaisen ajattelun arvonäkökulma ja arvohierarkia ovat olennaisissa kohdissaan päälaellaan. Yksi ongelma on uuden tasa-arvoajattelun aikuiskeskeinen ja lapsia syrjivä näkökulma.

Moniperustainen ajattelu jättää nykymuodossaan kokonaan huomiotta yhteiskuntamme kaikkein sorretuimman ihmisryhmän eli syntymättömät lapset ja heihin kohdistuvan väkivallan. Tasa-arvon ja lisääntymisterveyden nimissä intersektionaalisuus oikeuttaa syntymättömien lasten surmaamisen.

Naisen oikeus päättää kehostaan

Abortin kritisointia rajoitetaan vedoten siihen, että tällainen puhe loukkaa naisen oikeutta päättää omasta kehostaan. Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaan naisella tulee olla ”oikeus päättää omasta kehostaan sekä oikeus syrjimättömään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin” (s. 27). Täysin unohdetaan syntymättömän lapsen syrjimättömyys, terveys ja oikeus päättää omasta kehostaan.

Tieteellisen tiedon valossa on selvää, että syntymätön lapsi on oma ihmisyksilönsä, ei äidin kehon osa. Syntymättömän lapsen riippuvuus äidistään ei oikeuta hänen surmaamistaan sen enempää kuin vastasyntyneen riippuvuus äidistään oikeuttaa hänen surmaamisensa. Syntymättömän lapsen ihmisyyttä on mahdoton nykytietämyksen valossa kieltää. Hänen oikeutensa elämään on perustava ihmisoikeus.

Oikeusjärjestelmän mureneminen

Kieltäessään syntymättömien lasten oikeuden elämään ja oikeuttaessaan heidän surmaamisensa, uusi tasa-arvoajattelu murentaa oikeusjärjestelmän perustaa: viattomien ihmisten surmaamisen salliva oikeusjärjestelmä kääntyy itseään vastaan ja muuttuu vääryyden lähteeksi. Oikeusjärjestelmän ytimeen tunkeutunut epäoikeudenmukaisuus laajenee vähitellen uusille alueille ja kohdistuu uusiin ihmisryhmiin.

Ei ole mahdollista viedä syntymättömiltä lapsilta perustavia ihmisoikeuksia murentamatta samalla sitä perustaa, jonka varassa kaikkien muiden ihmisoikeudet lepäävät. ”Jokainen meistä on sidottu lapsen kohtaloon” (Moody 2018). Ihmisoikeuksien asteittainen murentuminen näkyy esimerkiksi siinä, että myöhäisessä kehitysvaiheessa abortoidut lapset, jotka syntyvät elävinä ja olisivat hoidon avulla elinkykyisiä, jätetään kuolemaan nälkään ja janoon sairaaloissamme.

Kehon irrottaminen persoonasta

Abortin laillistaminen merkitsee sitä, että lainsäädäntö kieltäytyy kohtelemasta kohdussa olevaa lasta persoonana. Mutta koska laki näin kohtelee ihmiskehoa ikään kuin se olisi irrallaan persoonasta, lainsäädäntö päätyy toisaalta kohtelemaan persoonia ikään kuin he eivät olisi kehollisia olentoja. Abortin laillistaminen länsimaissa aloitti prosessin, jonka seurauksena ihmiskeho vähitellen menettää merkitystään lainsäädännössä (Moody 2016).

Abortin laillistaminen perustuu käsitykseen, ettei syntymättömän lapsen keholla ole muuta merkitystä kuin aikuisten sille antama merkitys. Tästä seuraa loogisesti, ettei ihmiskeholla yleensäkään ole muuta merkitystä tai arvoa kuin se merkitys ja arvo, jonka päätämme sille antaa. Tältä pohjalta lainsäädännössä biologisen sukupuolen paikan ottaa yksilön sukupuolta koskeva mielentila eli sukupuoli-identiteetti, vaikka kukaan ei ole toistaiseksi onnistunut täsmentämään, mitä tarkalleen ottaen sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan.

Esimerkiksi Marinin hallituksen ohjelmana on säätää ”itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamiseksi”. Tarkoituksena on siis laatia translaki, jonka mukaan henkilö voi määritellä sukupuolensa riippumatta biologisesta sukupuolestaan. Näin ”abortin myötä kehittyy uusi ja kehosta irrotettu juridinen käyttö sanalle ’persoona’” (Moody 2018).

Abortissa ihmiskehoa kohdellaan ikään kuin se olisi ilman persoonaa. Itsemääräämisoikeuteen perustuvassa sukupuolilainsäädännössä persoonaa kohdellaan ikään kuin se olisi ilman kehoa. Kun joitakin ihmiskehoja (syntymättömiä lapsia) kohdellaan ikään kuin he eivät olisi persoonia, käynnistetään väistämättä prosessi, jossa lainsäädäntö yhä vähemmän suhteutuu ihmiskehoon ja juridiset identiteetit (esimerkiksi sukupuoli-identiteetin perusteella määrittyvä juridinen sukupuoli) erotetaan todellisista identiteeteistä (objektiivisista sukupuoliominaisuuksista). Juridinen sukupuoli määrittyy ihmisen mielentilan, ei hänen objektiivisten sukupuoliominaisuuksiensa perusteella.

Itsemääräämisoikeuden uusi merkitys

Uutta sukupuolikäsitystä perustellaan vetoamalla siihen, että ”perustuslain 7.1 §:ssä säädetty henkilökohtainen vapaus on luonteeltaan yleisperusoikeus, joka suojaa ihmisen fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan”.

Ongelmana on se, että sukupuolen määrittämiseen sovellettuna itsemääräämisoikeus merkitsee oikeutta määrittää juridinen sukupuolensa tavalla, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa. Kun lainsäädäntö toimii itsemääriteltyjen sukupuolien pohjalta, se pakottaa kaikki omaksumaan nämä ihmisen subjektiivisiin mielentiloihin perustuvat ja mahdollisesti tosiasioiden vastaiset sukupuolikäsitykset ja toimimaan niiden ehdoilla.

Perustavat ihmisoikeudet tulkitaan uudelleen sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalista suuntautumista koskevina oikeuksina. Tällä tavalla puretaan naisten suojaksi rakennetut yhteiskunnalliset järjestelyt ja -erityisalueet, koska pääsyn niihin saavat kaikki biologiset miehet, jotka käyttävät hyväkseen lainsäädännön tarjoamaa mahdollisuutta omaksua naisen juridinen sukupuoli-identiteetti.

Kun siis naisen oikeutta päättää omasta kehostaan käytetään perusteluna riistää syntymättömältä lapselta hänen perustavat ihmisoikeutensa, päädytään kumoamaan naisen kehollisen yksityisyyden suojaksi rakennetut erityisjärjestelyt ja -alueet.

Ydinperheen merkityksen kieltäminen

Sikäli kuin laki sallii jokaisen itse määritellä sukupuolensa, se ei enää tunnusta kehon sukupuoliominaisuuksien objektiivista merkitystä, jonka varaan rakentuisivat esimerkiksi ydinperhettä tukevat seksuaalinormit. Seksuaalista suuntautumista pidetään perustavampana kuin sukupuolittuneiden ihmiskehojen rakennetta ja toisiaan täydentävyyttä. Kaikkia seksuaalisia elämäntapoja pidetään yhtä luonnollisina ja samanarvoisina. Tältä pohjalta heteroseksuaalinen ja homoseksuaalinen suuntautuminen esitetään yhtä perustavina vaihtoehtoina ja ydinperheen erityismerkitys kielletään (Hanby 2018).

Näin kumotaan myös biologian merkitys vanhemmuudessa. Esimerkiksi vuonna 2018 säädetty äitiyslaki mahdollistaa sen, että ”naisen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti”. Eron myötä lapset voidaan määrätä hänelle biologisen äidin sijasta, ikään kuin biologisella äitiydellä ei olisi erityismerkitystä. Abortin laillistamisen myötä lainsäädäntöä puretaan tavalla, joka koskettaa lopulta kaikkia persoonia. (Farrow 2016)

Muutos ihmisarvon ja ihmisoikeuksien käsitteissä

Intersektionaalisessa ajattelussa yksilön oikeudet riippuvat hänen ryhmäsidonnaisuuksistaan. Koska tietyille ryhmille annetaan erityisoikeuksia, vastaavasti uhristatuksessa alempana olevien ryhmien perusoikeuksia rajoitetaan.

Sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen luodaan näennäisoikeuksia (esim. oikeus kritiikiltä suojattuun ”turvalliseen tilaan”, oikeus määritellä juridinen sukupuolensa riippumatta objektiivisista sukupuoliominaisuuksista, oikeus avioliittokäsityksen muuttamiseen sukupuolineutraaliksi, oikeus aborttiin). Tältä pohjalta rajoitetaan aitoja ihmisoikeuksia kuten sanan- ja uskonnonvapautta, naisten oikeutta keholliseen yksityisyyteen, lasten oikeutta isään ja äitiin ja syntymättömien lasten oikeutta elämään.

Näin kadotetaan ihmisoikeuksien objektiivinen ja yleispätevä luonne, joka saa oikeutuksensa juutalais-kristillisen maailmankuvan pohjalta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat alun perin kristillisiä käsitteitä: ihmisten tasa-arvo perustuu siihen, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokaisen puolesta Jeesus on uhrannut itsensä.

Jumalan kuvaksi luotuna olentona jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo ja ehdottomat ihmisoikeudet. Tämä kristillinen ihmiskäsitys vaikutti YK:n ihmisoikeuksien julistuksen taustalla.

Oikeusjärjestelmän mureneminen

Pinnalta katsoen näyttää siltä, että abortti vaikuttaa lainsäädäntöön vain yhdessä kohdassa. Todellisuudessa abortti rikkoo lain eheyden ja kääntää lain itseään vastaan murtaessaan lain keskeisen periaatteen: viattoman elämän suojelemisen. Fyysinen abortti lopettaa ihmiskehon elämän, abortin laillistaminen erottaa lain todellisuudesta, koska se kieltää elävän ihmisen ihmisyyden.

Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, yhteisö menettää kykynsä erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan. (Farrow 2020)

”Näin se altistaa meidät kaikki hallituksen tyrannimaisille oikuille, koska hallitus sivuuttaa luonnolliset identiteetit” (Moody 2018) kuten biologisen äitiyden ja isyyden, naiseuden ja mieheyden, ja korvaa ne subjektiiviseen mielentilaan perustuvilla juridisilla identiteeteillä, jotka voivat olla ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Rakkauden ja rauhan tuhoaja”

Kun laki kieltää syntymättömän lapsen arvokkuuden ja kieltäytyy puolustamasta lapsen oikeutta elämään, se altistaa hänet väkivallalle. Tällaisissa oloissa ”on jo lähtenyt käyntiin se prosessi, joka johtaa ihmisten aidon yhteiselämän hajoamiseen ja valtion luhistumiseen”, toteaa Johannes Paavali II (Evangelium vitae, s. 30).

”Kun abortti on laillistettu, juridinen todellisuus alkaa kärsiä katastrofaalisesta allergiasta ihmiskehoa kohtaan. Sen seurauksena joudumme järjestelmällisen arvojen kieltämisen otteeseen. Äiti Teresan kaukonäköinen kuvaus osoittautuu näin oikeaksi. Abortti on ’rakkauden ja rauhan suurin tuhoaja’.” (Moody 2018)

 

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2016) ”The Unraveling of Law”, First Things 4/2016. https://www.firstthings.com/blogs/firstthoughts/2016/04/the-unraveling-of-law

Farrow, Douglas (2017a) “Cracking the Gender Code”, C2C Journal, 03/2017. https://c2cjournal.ca/2017/03/cracking-the-gender-code/

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020. https://www.catholicworldreport.com/2020/04/25/no-more-lies-dissenting-from-gender-ideology-and-the-trans-phenomenon/

Hanby, Michael (2018) “The Whole World Groans”, First Things 10/2018. https://www.firstthings.com/web-exclusives/2018/10/the-whole-world-groans

Knap, Patty (2016) “Mother Theresa: ‘The Greatest Destroyer of Love and Peace is Abortion.’” National Catholic Register, September 4, 2016 https://www.ncregister.com/blog/mother-teresa-the-greatest-destroyer-of-love-and-peace-is-abortion

Moody, Daniel (2016) Flesh Made Word. CreateSpace Publishing.

Moody, Daniel (2016) “Gender – Law’s Allergic Reaction to the Body”, Humanum https://humanumreview.com/articles/gender-laws-allergic-reaction-to-the-body

Paavi Johannes Paavali II (1996) Elämän ilosanoma – ihmiselämän arvo ja koskemattomuus (Evangelium vitae). Katolinen tiedotuskeskus.

Puolimatka, Tapio (2017) Yhteiskuntakoe lapsilla? Kuva ja Sana. https://tapio.blog/yhteiskuntakoe-lapsilla/

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Schafer, Jeff (2017) „Supreme Incoherence – Transgender Ideology and the End of Law” First Things 3/2017.  https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/03/supreme-incoherence-transgender-ideology-and-the-end-of-law

Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020-2023. https://vnk.fi/documents/1271139/20825107/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf/abc3b771-8611-8b85-937d-34531e90f712/Valtioneuvoston_periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_hallituksen_tasa-arvo-ohjelma_2020-2023+.pdf?t=1593156652563

Translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmä: ”Vaihtoehtoiset sääntelymallit sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman järjestämiseksi.” https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3e8dd589-9843-4fb7-bef9-bdae9e5746be/d48353e1-bab9-4404-8066-b0c5a6bf82e6/RAPORTTI_20200207144129.pdf

Äitiyslaki, 253/2018. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180253

Kommentit (19 kpl)

 • Teukka

  Taas kerran täyttä asiaa!

 • make

  Miten määrättyjen ihmisten päähän saisi taottua sitä järkeä jota on esim. Tapio Puolimatkalla.

 • lukija

  Hienoa lukea loogista ja perusteltua tekstiä – vaikka aihe onkin niin surullinen. Harmillista, kun näitä viisaasti ajattelevia ihmisiä on eduskunnassa niin olemattoman vähän. Hallituksessa ei taida olla tällä hetkellä muita kuin omassa satumaailmassaan eläviä.

 • Jukka Mäkelä

  Tätä maata hallitsee joukko lapsia, jotka elävät omassa utopiassaan, jossa autuus tulee siitä, kun ihmiset pääsevät toteuttamaan omia itsekkäitä nautintojaan. Heiltä on kadonnut kyky hallita kokonaisuuksi ja miettiä, millaiset seuraukset yhteiskunnalle kokonaisuutena on, kun perinteinen perhe yhteiskunnan perusyksikkönä tuhotaan. Heidän harjoittamansa propaganda on sama kuin natseilla aikanaan: tee valheesta suuri, tee siitä yksinkertainen ja toista sitä riittävästi – ja kansan suuri massa uskoo sen. Hienoa, että on Puolimatkan kaltaisia huutavan ääniä erämaassa!

 • Äiti

  Kiitos tästä tekstistä. Kiteytit erinomaisesti. On niin vaikea ymmärtää, että sanomasi ei ole kaikille itsestään selvyys. Toivottavasti uusi lakialoite ei mene läpi.

 • Jape

  Taattua Tapiota taas, eli ei päätä aika häntää.

  ”Ihminen voi saada lisää uhripisteitä elämäntapavalinnoillaan. Hän voi nostaa ”uhriasemaansa” omaksumalla elämäntavan, joka loukkaa ydinperhearvoja. Intersektionaalisessa luokittelussa sorrettujen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kategoriaan ja uhripisteiden saajiksi pääsevät ne vähemmistöryhmät, joiden elämäntapa rikkoo ydinperheen perustana olevia avioliittonormeja.”

  Naapurin pariskunta, erittäin miellyttäviä herrasmiehiä kumpikin, ei ole koskaan loukannut minun ydinperhearvoja tai minun avioliittonormia. Kyllä Tapiokin tietää, että yksikään seksuaalivähemmistön edustaja ei ole uhannut hänenkään perhearvoja, vaan hän miljoonien muiden heteroparien tapaan saa elää ihan rauhassa valitsemallaan tavalla. Ei voi taas muuta kuin syvästi ihmetellä, miten joku voi olla noin ylenpalttisen kiinnostunut kanssaihmisten makuukamarien tapahtumista. Sairasta.

  Tapion tyhjänpäiväiset jorinat eivät näköjään jaksa enää kiinnostaa kuin pientä marginaaliryhmää, joten olisiko hänenkin jo aika keksiä jotain muuta kirjoiteltavaa. Ei näillä eväillä mennä kaupunginvaltuustoon.

 • Sakke

  Marin on paholaisen asialla , tässäkin aborttiasiassa, Herra Jeesus avaa hänenkin silmänsä.

 • Jape

  Pitikö se jeesuskin tähän vielä sotkea. Kas kun ei batman tai punahilkka. Se mikä on varmaa, Puolimatkan silmiä ei avaa mikään.

 • Lauri

  Jape ei nyt kyllä ymmärrä mistä asioista tässä on kysymys. Se että naapurina on erittäin miellyttävä homopariskunta ei todista yhtään mistään. Se ei tee tyhjäksi näitä Tapio Puolimatkan esille tuomia asioita.

 • Jape

  En ymmärrä Puolimatkan huolta siitä, että kahden eri sukupuolen parien asema olisi jotenkin uhattuna. ”Ydinperhe” Puolimatkan mukaan, joka tarkoittaa, että muut perhemuodot eivät ole sallittuja. Jos lakimuutoksella toisenlaiset parit saavat sellaisen aseman, ettei kenelläkään ole oikeutta tulla arvostelemaan heidän elämäänsä, niin mitä pahaa sinä voi olla. Puolimatkan kannanotoista saa sen käsityksen, että olisi parempi palata 50 v taakse, jolloin homoseksuaalisuus oli sairaus ja rikos, josta joutui vankilaan tai pakkohoitoon. Oma lukunsa on sitten uskontojen raaka väkivalta homoseksuaaleja kohtaan, mutta sieltähän se homoviha on alun perin lähtöisinkin. Väittävät, että homoseksuaalisuus on joko opittu tapa tai syytetään asianomaista, että on päästänyt sielunvihollisen sisäänsä tekemään pahoja ja arvatkaa vaan, mitä mukavia keinoja on sen johdosta käytetty. Tässä eräs artikkeli siitä, miten uskonnollisesti virittynyt valtaenemmistö on kohdellut vähemmistön edustajia. Sivistysvaltioissa tämmöiset pitäisi laittaa rautoihin loppuiäksi, mutta ei, hehän toimivat näin jeesuksen kristuksen nimissä, silloin saa kohdella muita ihmisiä ihan miten tahansa. Ihminen on peto toiselle ja uskovainen oikea suurpeto. http://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tanaan-tvssa-oksentelua-ja-demonien-manausta-nain-homo-halutaan-muuttaa-heteroksi-23765958

 • Lauri

  Japelle: Minun mielestä homoille pitää perustaa oma instituutio jollain muulla nimellä kuin avioliitto. Kristinusko ei oppinsa puolesta ole raaka ja väkivaltainen homoseksuaaleja kohtaan, yksittäiset kristityt ovat tähän voineet syyllistyä, mikä tietysti on väärin. Islamin uskossa tietääkseni Koraanissa on tällainen oppi, koska se on valmis vääräuskoisiakin tappamaan. Minä ajattelen, että jos homoseksuaalisuus on synnynnäistä, se johtuu yleisestä syntiinlankeemuksesta, josta Raamattu kertoo. En ihmettele, että siitä on vaikea eheyttä kun tupakastakin on hurjan vaikea päästä eroon. Tämä ei tarkoita että vertaan näitä syntejä toisiinsa.

 • Jape

  Lauri:sinulle tekisi hyvää katsoa palkittu tv-sarja Kaikki synnit, löytyy Yle Areenasta. Se on fiktiivinen, mutta aika todenmukainen kuvaus siitä, miten kristitty yhteisö suhtautuu homoseksuaaleihin.

 • Lauri

  Katson sitä jo ja aivan oma-aloitteisesti. Täytyy myöntää, että hiukan harmittaa, että tässäkin sarjassa päähenkilö (tukiva poliisi) elää homosuhteessa. (Näin meitä heteronormatiiveja yritetään indoktrinoina).

 • Jape

  Mitäs harmittamista siinä on? Varmaan todellisessakin elämässä on muutama homoseksuaalinen poliisi. Olisiko TV-sarjassa tilanne ollut jotenkin luonnollisempi, jos päähenkilön isä olisi ollut uskovainen poliisi ja hän olisi hakannut homoseksuaalista poikaansa? Onko jokaisella isällä ammatista riippumatta oikeus hakata homoseksuaalista poikaansa?

 • H.R.

  Sanna Marin ja koko hallitus on täysin eksyksissä.!

 • Sara

  ”Puolimatkan kannanotoista saa sen käsityksen, että olisi parempi palata 50 v taakse, jolloin homoseksuaalisuus oli sairaus ja rikos, josta joutui vankilaan tai pakkohoitoon. Oma lukunsa on sitten uskontojen raaka väkivalta homoseksuaaleja kohtaan, mutta sieltähän se homoviha on alun perin lähtöisinkin.”

  -Se minkä ”käsityksen” sinä Puolimatkan, tai kenen tahansa kirjoituksesta saat, ei ole minkäänlainen argumentti missään keskustelussa. Tiedät kai miksi tuollaista kutsutaan? Aika heikko yritys.

 • Jape

  Niin tiedänkin, sitä kutsutaan totuudeksi. Se, mihin Puolimatka perustaa mielipiteensä, ei taas ole totuutta, vaan kyseessä on uskomus.

 • Juhani Starczewski

  TPlla on väärä veturi!

  Uusi Maailmanjärjestys nyt
  Tällaisena paavi näkee tulevan yhteisen maailman, joka on yksi kansa. On helppo nähdä, että suunnitelma etenee hyvin myös täällä Euroopassa. Euroopan liittovaltio on hyvää vauhtia muodostumassa, mukana myös Suomi. Yhteiseen velkaunioniin sitouttaminen on yksi osa tätä suunnitelmaa. Onko Suomen enää mahdollista palata itsenäiseksi maaksi, koska sitähän se ei ole enää kuin osittain? En usko, ainakaan ilman Jumalan suomaa ihmettä se ei enää tule tapahtumaan. On lohdullista kuitenkin muistaa, että Kaikkivaltiaalle Jumalalle ei mikään kuitenkaan ole ihme, mutta siihen tarvitaan ihmisten kasvojen kääntyminen Jumalan puoleen.
  http://jouninkootut.blogspot.com/2020/10/uusi-maailmanjarjestys-nyt.html?m=1

 • Jape

  Jopas taas Juhanilla lähti mopo keulimaan pahemman kerran. Ei taida olla muistanut syödä terveellisesti tai huolehtia riittävästä unesta, kun iskee valveilla ollessa hallusinaatiot päälle.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*