Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

Kirjassani Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) kuvaan aktivistien kampanjoita niitä vastaan, jotka puolustavat lasten perustavia ihmisoikeuksia, oikeutta isään ja äitiin ja oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Kampanjoissa käytetään kolmiosaista taktiikkaa:

1) Aktivistit leimaavat lasten oikeuksien puolustajat homofobian ja transfobian kaltaisilla tunneilmaisuilla.

2) Aktivistit tuhoavat lasten oikeuksien puolustajien mainetta, vetävät heitä oikeuteen ja pyrkivät saamaan heidät erotetuiksi työpaikoistaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen on neljän eri esitutkinnan kohteena. Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtajaan Susanna Koivulaan kohdistettu häirintä kertoo siitä, että aktivistit pyrkivät saamaan jopa kirkon työntekijän erotetuksi virastaan, jos hän uskaltaa julkisesti puolustaa ydinperheen merkitystä.

3) Aggressiivista politiikkaa toteuttaessaan aktivistit uhriutuvat ja kyynelehtien kertovat turvattomuuden tunteistaan, joita he kokevat kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Setan mainoskampanja Googlessa

Seta on huolissaan kirjastani, koska siinä paljastan ne epärehelliset strategiat, joiden avulla aktivistit pyrkivät tukahduttamaan keskustelua lapsen oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Aktivistien ohjelmaan kuuluu heikentää ydinperhettä ja ohjata nuoret seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan välittämättä siitä, että tällainen elämäntapa altistaa nuoret hyväksikäytölle.

Sananvapautta puolustavan kirjani julkaisemisen jälkeen Seta alkoi Googlessa mainostaa Setan valtakunnallisen pääsihteerin Kerttu Tarjamon pari vuotta aikaisemmin kirjoittamaa blogia: ”Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.”

Homofobian ja transfobian kaltaiset, vailla selkeää merkitystä olevat tunnesanat synnyttävät välittömän tunnereaktion ihmisissä, vaikka niiden tarkka merkitys jää epäselväksi. Mitä vähemmän perusteluja esitetään, sitä vähemmän ihmisten itsenäinen ajattelu aktivoituu, mikä maksimoi demagogian vaikutusvoiman. Kyse on pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Homofoobikoksi leimataan jokainen, joka puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Puhe lapsen oikeudesta vaiennetaan, koska se paljastaa aktivistien tavoitteiden epäoikeudenmukaisuuden ja epäinhimillisyyden. Muuttamalla avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi, heikennetään isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen tukena olevia yhteiskuntarakenteita ja terveen yhteiskunnan perustaa.

Aggressiivisten kampanjoiden tarkoituksena on vaientaa kriittinen keskustelu ja luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologian iskostamista lapsiin päiväkodeissa ja kouluissa.

Vihapuhelakien avulla aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologia suojataan kritiikiltä. Näin luodussa yhteiskunnassa valtio päättää lasten kasvatuksesta. Vanhemmilta viedään oikeus puuttua lapsensa sukupuolisiin valintoihin edes kotikasvatuksessa. Tällainen puuttuminen on jo määritelty perheväkivallaksi Brittiläisen Kolumbian oikeusistuimessa. (A.B. v. C.D. and E.F, 2019BCSC 604, pykälä 21, 72.)

Lasten identiteetin horjuttaminen

Ydinperheen hajotessa lapset menettävät identiteettinsä keskeisen rakennusalustan ja altistuvat suurelle inhimilliselle kärsimykselle. Kuitenkin aktivistit pitävät suurena rikoksena asettaa lapsen perustavat ihmisoikeudet aktivistien seksuaalisia mieltymyksiä tärkeämmiksi.

Tarkoituksena on saada lasten identiteetti horjutettua niin, että he päiväkodista asti kyseenalaistavat oman sukupuolensa ja ohjautuvat seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan. Tällaiseen elämäntapaan tottuneina heidän on vaikeampi luoda eheitä ja vakaita avioliittoja ja perheitä, jotka tarjoaisivat lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Professori Douglas Farrow kiteyttää asian ytimen; Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, menetämme yhteisöllisen kykymme erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Eliitille rajoittamaton seksuaalinen vapaus

Jotkut rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista eliitin jäsenistä haluavat luoda yhteiskunnan, jossa ei aseteta mitään rajoituksia heidän mielihalujensa toteuttamiselle. Heidän ohjelmansa ydin on ilmaistu Yogyagartan periaatteissa (YP), jotka Seta pyrkii saattamaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

YP 2f kieltää asettamasta mitään seksuaalista elämäntapaa toista paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuuden ja sukupuoli-ilmaisun alueella ei tulisi olla mitään, mitä yhteiskunnassa pidetään turmeltuneena, perverssinä tai haitallisena.

Professori Farrow’n mukaan tämän periaatteen avulla pyritään poistamaan kaikki esteet siltä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset saavat tehdä mitä haluavat. Tässä on Farrow’n mielestä aikamme sukupuoli-ideologian kaikkein vakavin ongelma.

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2015) Desiring a Better Country: Forays in Political Theology. McGill-Queen’s University Press.

Farrow, Douglas (2017b) The Politicization of “gender” – Disfiguring of the West. Youtube 9.7. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=K-qVuq6Ux1Y

Farrow, Douglas (2017c) “The Right to Be Yourself? Gender Identity as the Baptism of Autonomy.” First Things, 3.9. 2017.

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020.

Puolimatka ,Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.

https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Tarjamo, Kerttu (2018) Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.

https://seta.fi/2018/08/16/puolimatka-jatkaa-tieteen-kaapuun-puettujen-homofobisten-ennakkoluulojen-revittelya/

The Yogyagarta Principles. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

 

Kommentit (86 kpl)

 • Faktojen kannattaja

  Handels (11.6.2020 klo 04:52), ”Kielitoimiston sanakirjan mukaan BLOGI tarkoittaa verkkosivustoa, johon tehdyt aikajärjestyksessä olevat merkinnät ovat päiväkirjamaisia t. käsittelevät asiaa kirjoittajan t. kirjoittajien näkökulmasta, verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja.” Siis kirjoittajan. Ei lehden. Kommunistisissa valtioissa nämä edustavat aina samoja mielipiteitä. Sivistysvaltioissa blogit ovat keskustelualusta, jossa noudatetaan käytöstapoja (tosin kaikki ei kykene kuten tältä sivulta huomaa), muttei sensuuria.

 • Jape

  Nm ”Faktojen kannattajan” soisi käyttäytyvän nimimerkkinsä mukaisesti. Ihan aluksi voisit selvittää kirkollisten juhlapäivien alkuperäiset merkitykset. Aika outoa muuten että pitkäperjantain väitetään olevan jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä ja silti ajankohta vaihtelee useilla viikoilla. Mieti sitä.

 • Yhteiskuntatieteilijä

  Faktojen kannattaja. Suomessa hallinto on alunperin pitkälti perustunut tänne pakolla tuodun kristillisen uskonnon perusteella jaettuihin alueisiin. Usein ainoat virkamiehet ja samalla luku- ja kirjoitustaitoiset (koulutetut) ovat olleetkirkonpalvelijoita. Maallinen hallinto on antanut ohjeita, lakeja ja määräyksiä kirkon välityksellä, niitä on luettu saarnastuolista kuninkaallisina asetuksina ym.
  Sittemmin hallinto on kehittynyt vähitellen nykyiseen muotoon ja kirkolle on jäänyt uskonnollinen tehtävä.
  Kirjoitustaidon, lukutaidon ja koululaitoksen tausta on myös samanlainen. Suomalaisen lukutaidon motiivina oli pitkään vaatimus lukutaidosta naimisiin pääsemiseksi.
  Se että meillä on pääsiäiset ja joulut ym. kirkolliset juhlapäivät, johtuu juuri kristillisestä kirkosta, kun muita uskomuksia ei sallittu. Näitä samoja juhlapäiviä on myös muissa kristillisissä maissa ja niitä on myös sijoitettu vanhojen pakanallisten juhlien paikoille samoin kuin kirkkoja pakanalliselle palvontapaikoille.
  Esimerkiksi buddhalaisissa maissa vastaavat juhla-ja vapaapäivät perustuvat buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen ja mahdollisiin historiallisiin tai kuninkaallisiin tapahtumiin.
  Yhdysvalloissa on on Kolumbuksen päivää ym. sen historiaan liittyviä juhlapäiviä.
  Monissa ei kristityissä maissa on myös voimakkaasti kaupallinen joulu, jonka alkuperäistä.tarkoitusta ei kukaan tiedä. Lahjat ovat se juttu, ei mikään muu.
  Avioliitto on kuten eräs toinen kirjoittaja sanoo, juridinen ja taloudellinen sopimus, jota erilaiset lait säätelevät.
  On selvää, että lapsuus ehjässä ja harmonisessa perheessä on ihanne. Mutta todellisuus on tarua karumpi. On ahdistavaa asua riitaisessa ja väkivaltaisessa kodissa jopa,henkensä kaupalla. Siksi minusta on todella tärkeää, että avioero,on nykyisin helpompi saada.
  Kun uskovaiset koko ajan julistavat, että jumalaloi ihmisen omaksi kuvakseen, niin kenen kuvia muut kuin heteroseksuaalit miehet ja naiset sitten ovat?
  Ihminen ei ole valinnut sukupuoltaan eikä Seta tai muutkaan sitä keneltäkään voi muuttaa. Erityisesti erilaisissa kiristillisissä yhteisöissä on vuosien mittaan tuhansia ja taas tuhansia kertoja yritetty”eheyttää” siinä onnistumatta.
  Kaikkia sukupuolia ja seksuaalisia taipumuksia on ollut jo ennen kristinuskoa ja sen jälkeen.
  Poikaporukassahan Jeesuskin liikkui koko,ajan. Vielä vuoteen 1979 asti se joukko olisi voitu Suomessa silloisen irtolaislain perusteella pidättää ja sulkeatyölaitokseenn niiden kanssa, jotka siellä suorittivat lapsenruokkojaan.

 • Aurelius

  Olen iloinen siitä, että joku vielä uskaltaa kritisoida Setan ja sukupuolineutraaliuden ideologiaa, joka on romuttamassa yhteiskuntamme arvoja ja perheinstituutiota. Perhe on yhteiskunnan tukipilari ja perusjalka; sen varassa yhteiskunta joko kaatuu tai kukoistaa.

  Setan mielestä ei saa kritisoida hulluimpiakaan ideologisia väittämiä, kuten että mies voisi synnyttää. Subjektiivinen kokemus asetetaan kaiken objektiivisen tiedon edelle. Ihmismieli on jopa niin kaikkivoipa, että biologiakaan ei ole esteenä uudelle uljaalle maailmalle. Pelottavinta on, että kritisoida ei saa, perusteluita ei saa pyytää. Sananvapaus uhkaa kaveta sellaiseksi, että saa sanoa vain sen, minkä muoti-ideologioiden sensorit sallivat.

  Sananvapaus on vakavasti uhattuna, ja valtiovalta antaa tälle siunauksensa, koska ajan muoti-ideologioiden vastustaminen takaa parhaan menestyksen poliittisella uralla. Hyve ja yhteiskunnan paras eivät ole hyväss huudossa. Individualistisen ihmisen oikeus oikkuihinsa ja mielitekoihinsa ajaa kaiken muun ohi. O tempora, o mores!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*